1. Dự án và hoạt động của Công ty Bliss
  2. a. Quản lý và vận hành khu du lịch sinh thái, resort
  1. Các khu du lịch sinh thái đã quản lý và vận hành
  2. Các resort đã quản lý và vận hành b. Các dự án xã hội
  3. Mục tiêu và định hướng của các dự án xã hội
  4. Các hoạt động xã hội đã thực hiện và đạt được c. Góp phần xây dựng đất nước phồn vinh và đóng góp cho xã hội
  5. Chiến lược phát triển bền vững
  6. Các hoạt động thúc đẩy sự phát triển của đất nước và cộng đồng